پشتیبانی آنلاین

اعضای هیات مدیره

زهرا بردباری
نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
غلامرضا کرمی
رئیس هیات مدیره
حامد قناعی
عضو موظف هیات مدیره