قرارداد ۲.۷ میلیارد تومانی شرکت فرابورسی با سایپا دیزل بابت بهسازی و نوسازی