تهدید صندوق ها برای رشد بورس + ارزیابی دو بعد روند معاملات