آمار مثبت سازمان برنامه و بودجه از عملکرد صنایع بزرگ بورسی در تابستان