خبر خوش خاندوزی با تاخیر اعلام شد: محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی به روش قبل