اعتبار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی چین برای احیای اراضی ایلام و خوزستان !