حق پخش تلویزیونی فوتبال تصویب شد/ خروج شرکت های بورسی از باشگاهداری!