از سرگیری فعالیت "شپترو" پس از وقفه ۵۴ روزه و پایان تعمیرات بعد از ۶ سال