گزارش فعالیت ماهانه سهم خریخت منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲