خروج ۱۲ نماد از تابلو معاملات و رفع گره از ۵ سهم دارای صف فروش و خرید