مقایسه بازدهی ۳ ساله خودرو، سکه و طلا و بورس با زیان ۸۰ درصدی نمادها!