شماره حساب اوراق بهادار

ردیف

عنوان و شعبه بانک

شماره حساب

1

پارسیان, کریم خان

20100611578609

2

پاسارگاد, گاندی

2681108408781

3

تجارت, بورس

104318347

4

تجارت, شعبه مرکزی جزیره کیش

171606802

5

خاور میانه, بخارست

-1007 - 100711040707071274

6

رسالت, شریعتی

1085572752

7

رفاه کارگران, سپهبد قرنی (اوراق)

1381714

8

رفاه کارگران, فلکه دوم صادقیه -

316775484

9

سامان, سرو (سی تیر) 

849407862181

10

سامان, سرو (سی تیر)

849407862182

11

سپه, شعبه خیابان کاج

3100038713807

12

سپه, میرزای شیرازی

19858000076/72

13

سینا.جاری طالقانی -

 116.4.24896700.1

14

شهر, سید جمال الدین اسدآبادی -

10010203040

15

صادرات, طالقانی -

101619590009

16

کارآفرین, کریمخان -

0101091633600

گردشگری, یوسف آباد -

111719379691

مسکن, توحید اهواز -

14005375853

۱۹

ملت, کوچه بلژیک -

3316824674

۲۰

ملی جزیره کیش حساب

113849984008

۲۱

ملی, بورس اوراق بهادار -

103228395004